ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bölüm Hakkında

Sanayi Devrimiyle birlikte çalışmanın önemi ve anlamı değişmekle beraber çalışma hayatı insan hayatının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Günümüzde ise teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızında çalışma hayatının önemi ve anlamı çok boyutlu olarak tekrar değişmekte ve bu durum Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne yönelik olarak akademik ilginin artmasına neden olmaktadır.

Toplumların ekonomik ve sosyal sorunlarını özel olarak ise çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkileri çok disiplinli bir yaklaşımla ele alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü zengin ve farklı içeriğiyle önemli bir bölüm olarak yerini korumaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü farklı disiplinlerin bir arada olduğu oldukça zengin bir içeriğe sahip bölümdür. Temel konuları toplumların sosyal ve ekonomik hayatı olması nedeniyle farklı disiplinleri bir arada aktarılmasını gerektirmektedir. Bu bölümde genel olarak tüm iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencilerine verilen bilgilerin yanı sıra toplumsal hayat ve özellikle çalışma hayatına yönelik konular sosyal, ekonomik ve hukuksal boyutlarıyla incelenip aktarılmaktadır. 

Bu bağlamda bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır: 

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim DalıToplumların sosyal sorunlarını saptamak ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek toplumsal refahın sağlanmasında önemli bir aşamadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü de bu amaca hizmet ederek öğrencilere sosyal sorunların ve çözüm yollarının aktarıldığı sosyal politika, sosyal planlama ve sosyal güvenlik disiplinleri ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Diğer yandan bölümde ayrıntılı olarak üzerinde durulan ikinci alan ise çalışma ilişkileridir. Bireysel ve toplu düzeyde çalışma ilişkileri olarak adlandırdığımız işçi ve işveren ilişkileri teorik ve pratik düzeyde öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölüm mezunları, özel sektördeki bütün iş kollarında iş bulma fırsatı yakalamalarının yanısıra, özellikle sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler. Son olarak her şeyden önce tüm sosyal ve ekonomik olgu ve olayların farkında ve eleştirel bireyler olarak öğrencileri yetiştirmek bölümün ana hedefidir.

 

Başkanın Mesajı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, üretim süreci içinde yer alan emek ve sermaye üretim faktörlerinden emeğin ekonomideki yerini konu edinen bir bilim dalıdır. Üretim sürecinin fark yaratan öğesi olan emek üzerinde sürekli olarak geliştirilmesi ve eğitimi için çabalar gösterilen özel bir üretim faktörü olarak öne çıkmaktadır. Emek en kutsal değerdir ve insanı konu aldığı için diğer üretim faktörlerinden farklıdır. Çünkü, emeğin ekonomik değer yaratma boyutunun yanında sosyal bir varlık olması ona ayrı bir değer katmakta ve üretim faktörü olma özelliği yanında diğerlerinde ayrılarak insani boyut ilgi alanı olması bakımından farklı bir konum kazanmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası ekonomi içinde de emeğin üretim sürecinde yer aldığı alan, kapsam ve boyutun hangi tür çalışma ilişkileri çerçevesinde değerlendirileceği hususu, sürekli olarak değişen ve gelişen üretim süreçleri dolayısıyla ayrıca önem kazanmaktadır.


Üretim sürecinin sürekli olarak değişip gelişmesi, buna mukabil üretim sürecinde yer alacak ve gerektiğinde üretim sürecini gelişmelere uygun yönlendirecek eleman sayısının yetersizliği günümüzde üzerinde özellikle durulan hususlardandır. Öte yandan üretim sürecinde çalıştırılacak nitelikli eleman ihtiyacı ile birlikte, değişen koşullara ayak uyduracak bir sosyal güvenlik sisteminin yapılandırılması, ücret standartlarının oluşturulması v.b. şekillerde kendisini gösteren konunun çok boyutlu ve disiplinlerarası doğası da ortadadır. Ek olarak tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı düzeylerini çalışma ilişkileri ve fark yaratan üretim faktörü olan emek perspektifinden doğru şekilde analiz edilmesine duyulan ihtiyaç her geçen gün kendisini daha da hissettirmektedir. Dünyada üretim sistemlerinin ve dünya ekonomisinin gelişmesinin değerlendirilmesi, ülkedeki insan kaynaklarının sürekli gelişen ihtiyaçlara göre dizayn edilme gerekliliği kendisini yine kuvvetle hissettirmektedir. 


Bu bağlamda üretim sürecinin sosyal boyutunun günümüzde her zamankinden daha çok önem kazanmakta olduğu görülmektedir. Üretim sürecine, toplumsal yapıya ve dünya çapında sosyal politikalar üreten Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği v.b. kurumların ürettiği küresel normlara uygun sosyal politikaların ve insan kaynağına dayalı stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği günümüzde önemini giderek hissettirmektedir. Dolayısıyla emek olgusunun ve işgücünün çeşitli düzeylerde analiz edilmesi, değerlendirilmesi gereklidir. Ülke ekonomisinin ulaştığı nokta da dikkate alınarak şirketlerin ihtiyaç duyacağı nitelikte personel yetiştirme, insan kaynaklarının etkin kullanımı v.b. politikaların benimsenerek emek faktörünün ücret politikası, güvenceli esneklik, iş güvencesi gibi "ileri bağlantılarını" ve eğitim sürecinin reorganizasyonu, mesleki eğitimin niteliğinin geliştirilmesi v.b. "geri bağlantılarını" odağına olan, çok boyutlu ve geniş bir analiz ve değerlendirme yetisine sahip elemanlara gereksinim bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan bu elemanlar, çalışma hayatının özünü oluşturan işçi-işveren ilişkileri, sendika, toplu pazarlık sosyal güvenlik, iş hukuku, sosyal politika işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ve insan kaynakları yönetimi gibi konuların kesiştiği bir alan olan "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" alanında eğitim görmüş olan kişilerdir.


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında verilecek eğitim ile bireylere ağırlıklı olarak sosyal politikalar, ücret yönetimi, çalışma ilişkisinin hukuki boyutu ve tarihsel perspektif de dâhil olmak üzere çalışma ilişkileri alanında yüklemede bulunularak bu kişilerin mikro bazda işletmelerde, mezzo bazda kamusal ve kurumsal alanlarda, makro bazda ise "Uluslar arası Çalışma Örgütü" gibi uluslar üstü kurum ve kuruluşlarda alacakları görevler ile emeğin hangi kriterler çerçevesinde ele alınması gerektiği ve yapılan değerlendirmelerin yaratabileceği sonuçların olası etkileri bakımından bulunulan yerde fark yaratabilecek, bulundukları kademeye değer katabilecek insan gücünü yetiştirmek hedeflenmektedir.


Dolayısıyla emek konusunda sosyal, tarihsel, hukuki ve stratejik olarak uzmanlaşmış kişilerin istihdam edileceği alanlardaki istihdamın, profesyonel düşünen ve konuyu meslek edinmiş kişilerden oluşması önemlidir. Günümüzde üretim ve hizmet sektöründe görev yapan şirketlerin başarılı olmaları, farkı yaratan üretim öğesinin insan olmasından hareketle, insan kaynakları departmanlarında uzman yönetici ve personel çalıştırmalarına bağlıdır. Aynı durum, çalışma yaşamını düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve diğer kurumlar için de geçerlidir. Dolayısıyla söz konusu personelin ve yöneticilerin de alanlarında yetiştirilmiş ve eğitilmiş olmaları elzemdir. 


Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında, lisans, yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Bu programlarda gerek ülkenin içinden gerekse dış ülkelerden öğrenciler eğitim almakta ve bu konuda kendilerini eğitmekte ve geliştirmektedirler. Türkiye'de de başta Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerde bu ihtiyaca cevap verebilecek "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Fakültemizde  de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişikileri lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora programımımız da bulunmaktadır. Bölümümüz lisans ve lisansüstü programları ile ülkemizdeki bilimsel yapının geliştirilmesi ve bu alanda eğitim almış kişilerin çalışma yaşamında verecekleri rasyonel kararlar ile pozitif katkı sağlamaları hedeflemektedir. Ayrıca bu konuda bilgi sahibi olmak ve kendisini geliştirmek isteyen kişilere de programımızın yararlı olacağı düşünülmektedir.


Bu duygu ve düşüncelerle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimize hoş geldiniz der ve halen eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz ile birlikte kendilerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı dilerim.

SAYGILARIMLA,

ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

 

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı    

Prof. Dr.  Gürol ÖZCÜRE (Başkan)

Doç.Dr. Umut ULUKAN

Arş.Gör. Gülten ÇAKMAK(35.Madde Ankara Üniversitesi)

İş ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sebiha KABLAY (Başkan)

Arş.Gör. Rabia Büşra ERAFŞAR

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Nihan CİĞERCİ ULUKAN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ali İhsan ÇELEN

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN (Başkan)

Arş.Gör. İlkay ÜREMİŞ KİRİL

 

 

Ekleme tarihi: 26-12-2018 07:23:21 Güncellenme tarihi: 27-03-2024 11:56:47